دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی پریود نامنظم

قاعدگی نامنظم
بیماری های زنان

قاعدگی نامنظم

قاعدگی نامنظم عادت ماهانه به طور معمول هر ۲۸ روز یک بار رخ می دهد. حال این دوره می تواند بین ۲۴  تا  ۳۵  روز