دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی چسنبدگی لوله رحم و نازایی زنان

چسبندگی لوله های رحمی
بیماری های زنان

چسبندگی لوله های رحمی

چسبندگی لوله های رحمی لوله های فالوپ  یا لوله های رحمی از ۴ قسمت متشکل شده اند . قسمت داخلی جدار به طول ۱ سانتی‌متر