دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی پریود نشدن در دوران شیردهی و احتمال بارداری

بارداری در شیردهی و مسائل مربوط به آن
بارداری و زایمان

احتمال بارداری در شیردهی چقدر است؟

احتمال بارداری در شیردهی چقدر است؟ این موضوع برای هر مادر قطعی نیست و می توان در مورد آن به صورت نسبی اظهار نظر کرد.