دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی ناباروری زنان

عوامل موثر بر ناباروری1
ناباروری

عوامل موثر بر ناباروری چیست؟

عوامل موثر بر ناباروری چیست؟ از هر شش زوجی که تصمیم به باردار شدن می گیرند، حداقل یک زوج مشکل ناباروری دارند. ناباروری یا نازایی