دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی مشخصات کیست اندومتریوز

کیست-آندومتریوز
بیماری های زنان

کیست آندومتریوز چیست؟

کیست آندومتریوز آیا می دانستید یکی از علائم کیست آندومتریوز درد در ناحیه شکم می باشد؟ آیا می دانستید حدود 2 میلیون نفر از زنان