دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی متخصص زنان و زایمان

افتادگی مثانه
بیماری های زنان

افتادگی مثانه

افتادگی مثانه یکی از بیماری های شایع در زنان افتادگی مثانه یا پرولاپس می باشد . مثانه در ناحیه لگن واقع شده و وظیفه نگهداری