دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی لاپاراسکوپی

لاپاراسکوپی رحم و تخمدان2
بیماری های زنان

لاپاراسکوپی رحم و تخمدان

لاپاراسکوپی رحم و تخمدان یکی از اقداماتی است که در چند سال گذشته برای درمان بیمرای های زنان مورد استفاده قرار گرفته است. بانوان از