دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی قاعدگی نامنظم

قاعدگی نامنظم
بیماری های زنان

قاعدگی نامنظم

قاعدگی نامنظم عادت ماهانه به طور معمول هر 28 روز یک بار رخ می دهد. حال این دوره می تواند بین 24  تا  35  روز