دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی علت های انجام سزارین

زایمان سزارین
بارداری و زایمان

زایمان سزارین

زایمان سزارین به شکافتن پوست روی شکم در زمان جراحی که بخش عضلات زیر و جدار رحم می باشد سزارین گفته می شود . طبق آماری