دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی عفونت ادراری در دوران حاملگی

عفونت ادراری در دوران حاملگی
بارداری و زایمان

عفونت ادراری در دوران حاملگی

عفونت ادراری در دوران حاملگی عفونت ادراری در دوران حاملگی با رشد جنین بوجود می آید. عفونت ادراری توسط میکروبی که به ادرار وارد شده