دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی عفونت ادراری در دوران حاملگی

عفونت ادراری در دوران حاملگی
بارداری و زایمان

عفونت ادراری در دوران حاملگی

عفونت ادراری در دوران حاملگی عفونت ادراری در دوران حاملگی با رشد جنین بوجود می آید. عفونت ادراری توسط میکروبی که به ادرار وارد شده