دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی سیر بالینی وارونه شدگی رحم

وارونگی رحم
بیماری های زنان

وارونگی رحم

وارونگی رحم تقریبا تمام موارد وارونگی رحم بعد از زایمان روی می دهد و به دو دسته تقسیم می شود : کامل و ناقص .