دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی سیر بالینی وارونه شدگی رحم

وارونگی رحم
بیماری های زنان

وارونگی رحم

وارونگی رحم تقریبا تمام موارد وارونگی رحم بعد از زایمان روی می دهد و به دو دسته تقسیم می شود : کامل و ناقص .