دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی زایمان طبیعی در بیمارستان پارسیان

زایمان در بیمارستان پارسیان

زایمان در بیمارستان پارسیان بيمارستان پارسيان در زميني به مساحت حدود 5000 متر مربع در 9 طبقه با زير بناي 12500 متر مربع در منطقه