دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی رحم دوقطبی

علت انجام عمل هیستروسکوپی
بیماری های زنان

رحم دو قطبی

رحم دو قطبی رحم طبیعی دارای یک حفره و دو لوله می باشد .اگر رحمی دارای دو حفره و دو لوله (به شکل قلب)باشد به