دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی راه های تشخیص رحم دوقطبی

علت انجام عمل هیستروسکوپی
بیماری های زنان

رحم دو قطبی

رحم دو قطبی رحم طبیعی دارای یک حفره و دو لوله می باشد .اگر رحمی دارای دو حفره و دو لوله (به شکل قلب)باشد به