دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی دکتر بیک زاده در بیمارستان پارسیان

زایمان در بیمارستان پارسیان

زایمان در بیمارستان پارسیان بيمارستان پارسيان در زميني به مساحت حدود 5000 متر مربع در 9 طبقه با زير بناي 12500 متر مربع در منطقه