دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی درمان سرطان های تخمدان و لوله ی فالوپ

سرطان های تخمدان و لوله فالوپ
بیماری های زنان

سرطان های تخمدان و لوله فالوپ

سرطان های تخمدان و لوله فالوپ سرطان های ناشایع تخمدان شامل تومورهای سلول لیپوئیدی، سارکوم ها و کارسینوم های سلول کوچک هستند . در این