دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی درمان افتادگی رحم

افتادگی رحم
بیماری های زنان

افتادگی رحم

علت های زیادی وجود دارد که می تواند  در افتادگی رحم تاثیر گذار  باشد زایمان طبیعی می تواند یکی از آن دلایل باشد ولی بیسیار