دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی داروهای گیاهی برای درمان اندومتریوز

تشخیص اندومتر
بیماری های زنان

تشخیص اندومتر

تشخیص اندومتر اندومتر چیست؟  آیا داشتن اندومتر در پروسه ای باروری تاثیر منفی می گذارد؟ نحوه ی تشخیص اندومتر در زنان به چه گونه ای