دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی خونریزی های غیرطبیعی در زنان

خونریزی های غیر طبیعی رحم

خونریزی های غیر طبیعی رحم برخی اوقات خیلی از خانم ها دچار خونریزی های غیر طبیعی رحم می شوند و این امر باعث نگرانی آن