دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی بند ناف

پیچش بند ناف دور گردن جنین
بارداری و زایمان

خطر پیچش بند ناف دور گردن جنین

خطر پیچش بند ناف دور گردن جنین یکی از خطراتی است که جان جنین را تهدید می کند. در صورتی که بند دور گردن جنین