دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی آیا امکان بارداری با رحم دو شاخ وجود دارد

علت انجام عمل هیستروسکوپی
بیماری های زنان

رحم دو قطبی

رحم دو قطبی رحم طبیعی دارای یک حفره و دو لوله می باشد .اگر رحمی دارای دو حفره و دو لوله (به شکل قلب)باشد به